Η Επιβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο Φυσικό Αέριο όταν χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη.
Η Επιβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο Φυσικό Αέριο όταν χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη.
ΘΕΜΑ: Φυσικό Αέριο; Ελλάδα; Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης, Πρώτη Ύλη
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ:

Μέλη: 10%
Συνδεθείτε για να πάρετε την προσφορά
Φοιτητές: 20%
ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

ΕΚΔΟΣΗ: 2017

ΜΟΡΦΗ: PDF

ΣΕΛΙΔΕΣ: 57

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
PDF - άδεια για 1 χρήστη
150 €
PDF - άδεια για 5 χρήστες
450 €
Η Επιβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο Φυσικό Αέριο όταν χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη.
ΘΕΜΑ: Φυσικό Αέριο; Ελλάδα; Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης, Πρώτη Ύλη
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ:

Μέλη: 10%
Συνδεθείτε για να πάρετε την προσφορά
Φοιτητές: 20%

Το φυσικό αέριο είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη μορφή πρωτογενούς ενέργειας παγκοσμίως, δεδομένων των πλεονεκτημάτων του σε σύγκριση με τις υπόλοιπες μορφές ενέργειας και της καίριας συμβολής του στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης. Αποτελεί ουσιώδες χαρακτηριστικό για την προώθηση της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής και παράλληλα αποτελεί τη γέφυρα για τη μετάβαση από τις συμβατικές προς τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Επιπλέον, το φυσικό αέριο είναι η πλέον αποδοτικότερη και βιώσιμη πρώτη ύλη για την παραγωγή αμμωνίας / λιπασμάτων. 

Παρά το γεγονός ότι το φυσικό αέριο θεωρείται ευρέως ως το φιλικότερο καύσιμο προς το περιβάλλον, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για την χρησιμοποίηση του ως πρώτη ύλη παραμένει μέχρι σήμερα. Η επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης μόνο στο φυσικό αέριο, όταν χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη, αντιβαίνει στη φύση και τη λογική του φορολογικού συστήματος, τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε εθνικό επίπεδο. Αναμφισβήτητα, η επιβολή αυτή επηρεάζει αρνητικά την οικονομική δραστηριότητα και την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο ως πρώτη ύλη. 

Η κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) όταν το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη υποδεικνύεται από την Οδηγία 2003/96/ΕΚ. Ως εκ τούτου, με βάση το σχετικό κοινοτικό δίκαιο, η κατάργηση των τελών ειδικού φόρου κατανάλωσης για βιομηχανικούς σκοπούς όταν χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη θα μειώσει άμεσα το κόστος παραγωγής και ταυτόχρονα, θα έχει ευεργετική επίδραση στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Μια ενδεχόμενη κατάργηση του φόρου στη βιομηχανική εφαρμογή θα ήταν ιδιαιτέρως ωφέλιμη όσον αφορά την ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα. Πάνω από όλα, ένα βασικό εργαλείο πολιτικής που σχετίζεται άμεσα με τη μείωση των τιμών του φυσικού αερίου είναι η πλήρης κατάργηση του συντελεστή του ΕΦΚ όταν αυτό χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη. 

Επί του παρόντος, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα, δεν επιβάλλεται ΕΦΚ σε κανένα ενεργειακό προϊόν όταν χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη, εκτός από το φυσικό αέριο. Επιπλέον, ο συντελεστής του ΕΦΚ που αφορά τις ελληνικές επιχειρήσεις που προσανατολίζονται στις εξαγωγές είναι στην πραγματικότητα ένας από τους υψηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέρα από τη χρήση του φυσικού αερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η σημαντικότερη εφαρμογή του στον ελληνικό βιομηχανικό τομέα, σχετίζεται με την παραγωγή λιπασμάτων. Μια επικείμενη απαλλαγή των παραγωγών λιπασμάτων από την επιβολή του ΕΦΚ αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας παραγωγής και επιπλέον, υποστηρίζει τους μελλοντικούς ενεργειακούς στόχους της Ελλάδας που σχετίζονται με την προώθηση της χρήσης του φυσικού αερίου. 

Κατά τα προηγούμενα έτη οι εξαγωγές παρουσίασαν χαμηλή απόδοση εξαιτίας των διαρθρωτικών δυσκαμψιών και των ελέγχων κεφαλαίου (capital controls) που επηρέασαν ιδιαίτερα τη λειτουργεία των εξαγωγικών επιχειρήσεων. Εξάλλου, όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, η οικονομία χρειάζεται πρόσθετα κίνητρα που μπορούν να ενισχύσουν τις εξαγωγές. Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες εξαγωγικού προσανατολισμού πρέπει να υποστηριχθούν για να είναι ακόμη πιο ανταγωνιστικές σε παγκόσμια κλίμακα, αντί να επιβαρύνονται με πρόσθετους φόρους και εισφορές. Δεδομένου αυτού, οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια για την ενίσχυση της ελληνικής ανταγωνιστικότητας θα πρέπει να πραγματοποιηθεί χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Ο ισχυρός αρνητικός αντίκτυπος που προκαλείται από την επιβολή ΕΦΚ στο φυσικό αέριο όταν χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη είναι αναμφισβήτητος. Επομένως, οι φορείς χάραξης πολιτικής πρέπει να παρέχουν κίνητρα στον βιομηχανικό τομέα, καταργώντας τον ΕΦΚ στο φυσικό αέριο όταν χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη. 

Σήμερα, η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε σταθερή πορεία ανάπτυξης, συνεπώς υπάρχει επιτακτική ανάγκη να εξομαλυνθεί κάθε εμπόδιο που ανακόπτει την ταχεία ανάκαμψη της οικονομίας. Η ενίσχυση του ρόλου των βιομηχανιών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη αυτού ακριβώς του στόχου. Το μειωμένο κόστος παραγωγής αναμένεται να οδηγήσει στην παραγωγή προϊόντων χαμηλότερου κόστους γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει την αύξηση της εγχώριας ζήτησης και παράλληλα θετικές εξωτερικές επιδράσεις στη συνολική ελληνική οικονομία. 

Σημαντική θετική επίδραση στην αύξηση του ΑΕΠ απορρέει από τη συγκεκριμένη κατάργηση του ΕΦΚ στο φυσικό αέριο όταν χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην τόνωση της εγχώριας ζήτησης και αναμένεται να οδηγήσει τελικά σε άνοδο του ΑΕΠ κατά 754 εκατ. ευρώ. Μία επιπλέον θετική συνέπεια της πλήρους κατάργησης του ΕΦΚ στο φυσικό αέριο θα ήταν η επίπτωση στην απασχόληση, η οποία εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 12.500 θέσεις εργασίας συνολικά. Συνοψίζοντας, σήμερα που η βιομηχανική παραγωγή φαίνεται να ανακάμπτει σταδιακά, στόχος θα πρέπει να είναι η προώθηση και η ενθάρρυνση της παραγωγής παρά η επιβάρυνση της με φόρους και εισφορές που δεν μπορούν πλέον να υποστηριχθούν από τις επιχειρήσεις. 

ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΣΟΥ (0)
Επιλέξτε το είδος που θα θέλατε να αγοράσετε.
PDF - άδεια για 1 χρήστη
PDF - άδεια για 5 χρήστες
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ